Энэхүү төсөл 2016-2017 онд нийт 1000 гаруй хүмүүсийг хамарч амжилттай болж өнгөрсөн ба үе шаттайргаар ногоон хөгжлийн асуудлуудыг хөндөж залуус тухайн асуудлуудыг технологи ашиглан уламжлалт бус хэлбэрээр шийдэх санаа, санаачлал гарган төслийн үр дүнд

3 гарааны компаниа төрөн гарсан.

30 сая

Нийт 3 гарааны бизнест олгосон санхүүжилт

1000

Нийт 3 гарааны бизнест олгосон санхүүжилт